Język SQL w analizie danych
Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612

Bazy Danych

Język SQL w analizie danych

Data do uzgodnienia
Cała Polska
1 dzień

Szkolenie z zakresu języka SQL bazy danych Oracle. Przedstawia sposoby tworzenia tabel i widoków w bazie danych. Umożliwia poznanie terminologii i narzędzi niezbędnych do poprawnej komunikacji z serwerem. Pozwoli zarządzać obiektami bazy danych oraz wykorzystywać je w codziennej pracy.

Dla kogo?

 • Analitycy przetwarzający duże ilości danych, pracownicy działów personalnych, księgowości i analiz
 • Pracownicy, których zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność korzystania z danych pochodzących z bazy danych
 • Tworzenie zaawansowanych zestawień bezpośrednio na serwerze
 • Udostępnianie wybranych danych współpracownikom w formie plikowej

Korzyści dla organizacji:

 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji, dzięki wyeliminowaniu plikowej wymiany danych z serwerem
 • Zwiększenie możliwości w zakresie interpretacji posiadanych danych
 • Tworzenie raportów i zestawień niemożliwych do wykonania w klasyczny sposób
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień
 • Podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych i kontroli dostępu do nich

Skorzystaj z:
– Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej – OPEN
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i uzyskaj finansowanie na szkolenie.

Zakres szkolenia

Komunikacja z serwerem Oracle SQL

 • Tworzenie i konfiguracja źródła danych z użyciem ODBC
 • Wymiana danych z serwerem SQL – omówienie narzędzi importu i eksportu danych
 • ODBC i kreator połączeń do analizy danych w arkuszu i tabeli przestawnej w Microsoft Excel
 • Microsoft Access jako klient bazy SQL – import danych, tabele połączone i zarządzanie
 • Oracle SQL Developer w tworzeniu kwerend w trybie tekstowym i graficznym

Oracle SQL Server w praktyce

 • Obiekty serwera i ich zastosowanie, tabele, widoki i procedury składowe
 • Budowa tabel z użyciem graficznego interfejsu użytkownika w Oracle SQL Developer
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
 • Kwerendy wybierające i zapisywanie widoków SQL
 • Instrukcje SQL, pobieranie i modyfikacja rekordów SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT INTO
 • Operacje na połączonych tabelach – złączenia JOIN, LEFT, RIGHT, OUTER
 • Sortowanie i ograniczanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC, TOP, TOP PERCENT
 • Łączenie wyników wielu tabel i kwerend z zastosowaniem UNION
 • Usuwanie wartości zduplikowanych z wyniku zapytania DISTINCT, DISTINCTROW
 • Agregacja wyników w kwerendach COUNT, MIN, MAX, SUM
 • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE i kryteria w zapytaniach AND, OR, NOT
 • Funkcje i wyrażenia – łańcuchy znaków LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, liczbach i datach DATE, DATEADD, DATEDIFF

Operacje zaawansowane w SQL

 • Tworzenie obiektów TABLE, VIEW i innych z użyciem języka SQL polecenie CREATE
 • Modyfikacja i usuwanie istniejących obiektów bazy danych polecenie ALTER i DROP
 • Zaawansowane łączenie tabel w widoku SQL
 • Wykorzystanie stworzonych obiektów w zewnętrznych aplikacjach – Microsoft Excel i Access
 • Zaawansowane tworzenie tabel – wartości domyślne, relacje, indeksy
 • Optymalizacja działania kwerend
 • Tworzenie i uruchamianie procedur
 • Konwersja i modyfikacja danych
 • Zagnieżdżanie zapytań

Wstęp do programowania w PL-SQL

 • Sterowanie przebiegiem programu
 • Wykorzystanie zmiennych w procedurach, zmienne lokalne i globalne
 • Użycie DECLARE, GO w procedurach składowych
 • Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe
1100 zł netto
Rejestracja

Możliwość zaproponowania innego terminu szkolenia.

Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612
Skantaktuj się z nami

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w testowaniu oprogramowania?

Porozmawiaj z nami i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo